Velikonočna igra: Pravila in pogoji

Velikonočna igra: Pravila in pogoji

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v igri “Deli svoj najljubši recept” – promocijski igri FOX NETWORKS GROUP EOOD (v nadaljnjem besedilu »Pogoji«)

 I. ORGANIZATOR

Igro “Deli svoj velikonočni recept!” (v nadaljnjem besedilu »Igra«) organizira in izvaja The Walt Disney Company Bulgaria EOOD, UIC:  131431836, s sedežem na naslovu: 55 Nikola Y. Vaptsarov blvd, EXPO 2000 Business Centre, Stavba 4, 6. nadstropje, ID za DDV: BG 131431836, telefon: 02/4372280, e-poštni naslov: PR.bg@fox.com.

Nagradna igra poteka v sodelovanju z agencijo I-Splet d.o.o., s sedežem in naslovom: Slovenska cesta 40, davčno številko SI74277723, telefonom : 01 54 76 543, e-mail naslovom: info@webmamap.com.

 (v nadaljnjem besedilu skupaj “Organizatorja” in individualno “Organizator”).

II. OBMOČJE

Igra se izvaja na območju Republike Slovenije.    

III. TRAJANJE IGRE

Igra se začne ob 15.. uri v ponedeljek, 6. aprila, in traja do 24.ure dne: 20. 4. 2020.

IV. Pravica do sodelovanja

 1. V Igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe (od vključno 18. leta naprej).
 2. Za sodelovanje v Igri se mora vsak posameznik deliti fotografijo svoje velikonočne pojedine ali priprav na pojedino in v svoji objavi označiti ali Facebook (FB) stran 24Kitchen: facebook.com/24KitchenSlovenia (»Stran«) ali Instagram (IG) profil 24kichen (www.instagram.com/24Kitchensi).  
 3. Z označitvijo FB strain in IG profila 24Kitchen se Sodelujoči strinja in potrjuje Pravila in pogoje te nagradne igre. S potrditvijo Sodelujoči potrjujejo, da:
 • so prebrali, razumejo in sprejemajo te Pogoje in ostale pogoje, ki so potrebni za in so povezani z Igro (npr. Pogoji in pravila za Facebook stran in Instagram profil ipd.)
 • se strinjajo, da Fox Networks Group Bulgaria EOOD, 55 Nikola Y. Vaptsarov blvd., EXPO 2000 Business Centre, Stavba 4, 6. nadstropje, 1407 Sofia, UIC: 131431836 (“Kontola”) procesira naslednje podatke, ki jih sodelujoč poad: Facebook profil, javna informacija, ki se tam nahaja (vključno s profilno fotografijo, starostjo in informacijo, ki je v objavah), ura, ko se je Sodelujoči pridružil Igri in ostale informacije, ki se bodo kreirale v času sodelovanja v Igri in (v primeru zmage) tudi davčno številko (če bi bila potebna zaradi obvezne davčne zakonodaje), naslov za pošiljanje (kar vključuje Ime, Priimek, telefonsko številko, e-naslov, naslov, za objavo vašega imena in fotografije v avdio, print in video materialih Kontrole v povezavi z Igro (v primeru zmage), vse v skladu s Politiko zasebnosti (dostopna na: https://www.24kitchen.si/info/velikonocna-igra-politika-zasebnosti).

 

 1. Udeleženci ne smejo biti zaposleni pri Organizatorju/Organizatorjih, pri njegovih/njihovih podizvajalcih ali pri subjektih, povezanih z njim/njimi (izpostave, podružnice, podjetja, ki imajo neposredno ali posredno v lasti deleže v njegovem/njihovem kapitalu ali nadzorujejo njegove/njihove dejavnosti), ter ne smejo biti člani njihovih družin (otroci ali zakonski partnerji). Sodelovanje v Igri ni vezano na nakup.

 

V. OPIS IN PODELITEV NAGRAD

1. V Igri se bo podelila 1 (ena) nagrada, in sicer:

 • Spletni kuharski tečaj z lokalnim Slovenskim kuharjem, Primožem Dolničarjem.

2. Pri dodelitvi nagrad bodo prišli v poštev vsi Sodelujoči, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so delili svojo fotografijo velikonočne pojedine in označili bodisi 24Kitchen Facebook stran, bodisi Instagram profil 24Kitchen.
 • Se strinjajo s temi Pogoji, s Politko Zasebnosti in ostalimi pogoji, ki so potrebni in povezani s to Igro (npr. Pogoji in pravila, ki so del Facebook strani ipd.) kot opisano v odstavku (točka 3) zgoraj.

3. Vsak Sodelujoči lahko osvoji le eno nagrado.

4. Nagrade bodo podeljene po metodi naključnega izbora s pomočjo posebnega programa ali drugačne metode, ki onemogoča kakršnokoli goljufanje ali ponarejanje rezultatov. Organizator ne sme uporabiti programa ali kakršnih koli drugih postopkov ali algoritmov na način, ki bi omogočal vnaprejšnjo določitev rezultatov naključno izvedene dodelitve nagrad.

5. Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije zmagovalnega Sodelujočega in do izbire drugega udeleženca v primeru, da zmagovalni udeleženec ne izpolnjuje oz. krši katero koli zahtevo iz teh Pogojev. Alternativni zmagovalec bo prav tako izbran s pomočjo naključnega izbora.

6. Organizator se zavezuje k plačilu davkov zmagovalnega Sodelujočega v skladu z davčnimi zakoni. Bruto vrednost nagrade se šteje v davčno osnovo zmagovalnih udeležencev.

VI. PREVZEM IN UPORABA NAGRAD

 

 1. Zmagovalni udeleženci bodo obveščeni na dan žrebanja nagrad z objavo na Facebook stran, njihova imena bodo objavljena v objavi. Vsak zmagovalni udeleženec lahko dobi dodatne informacije v zvezi s prevzemom nagrade (čas, kraj in način prevzema nagrade, potrebni dokumenti, itd.), tako da pošlje zasebno sporočilo na stran ali elektronsko pošto z vprašanjem na naslov info@webmamapr.comali pokliče na telefonsko številko +386 1 54 76 543.
 2. Zmagovalni udeleženec mora pisno potrditi pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade do 27. 4. 2020 v zasebnem sporočilu na Facebook ali prek maila, poslan na info@webmamapr.com. V pisnem sporočilu mora zmagovalec zapisati sledeče podatke: Ime in priimek, naslov za dostavo, e-naslov in telefonsko številko. Organizatoja ne bosta primorana k pošiljanju nagrade, če so podatki poslani po navedenem datumu. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova elektronske pošte ali napačnih imen.

VII. UVELJAVLJANJE PRAVIC, POVEZANIH Z NAGRADAMI

 1. Sodelujoči, ki je dobil nagrado, jo lahko prejme samo enkrat, le v času in na kraju, ki ga dodatno določi Organizator in dokumentom o istovetnosti (ali prek dostavnega naslova, ki ga prej sporoči Organizatorjem).
 2. V primeru, da nagrajenec prepozno izrazi svojo pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade, v primeru kršitve zahtev iz teh Pogojev, odsotnosti na kraju in ob času iz prejšnjega odstavka za uresničevanje pravic v zvezi z nagrado ter v primeru kakršnega koli drugega dejanja ali opustitve dejanja s strani sodelujočega, ki preprečuje možnost uporabe in/ali prevzema nagrade, dotični posameznik izgubi svoje pravice v zvezi z nagrado.

VIII. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

Izplačilo osvojene nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava v zvezi z vsebino nagrade ni dovoljena.

IX. PREKINITEV IGRE

Organizator lahko Igro kadarkoli prekine, če nastopijo okoliščine višje sile, v primeru kršitve teh Pogojev ali nezakonite prisvojitve. V navedenih primerih Organizator ni odškodninsko odgovoren v nobeni zakonodaji.

X. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

 1. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki Igre v zvezi z njihovim sodelovanjem v Igri, razen v primerih, kadar je organizator ravnal namenoma ali s hudo malomarnostjo.
 2. Organizator ne odgovarja in ne more nastopati kot stranka v tožbah v zvezi z nezmožnostjo uporabe nagrade iz razlogov, na katere Organizator ne more vplivati, med drugim vključno s kakršnim koli propadom nagrade.
 3. Organizator ne odgovarja za korespondenco v zvezi z nedobitnimi zahtevki, ki nastanejo en mesec po dejanski razdelitvi nagrad.
 4. Organizator ne odgovarja za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z Igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Strani in pri uporabi Igre, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja.
 5. Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v Igri ali za prevzem ali za uporabo nagrade.
 6. Organizator ne odgovarja za kakovost nagrad, če so bile slednje izdane ali zagotovljene s strani tretjih oseb.

 

XI. OSEBNI PODATKI

 1. Organizatorja izjavljata, da sta Igro organizirala oba Organizatorja skupaj in je v nobenem primeru Facebook ni sponzoriral, odobril ali upravljal. Facebook ne prevzema odgovornosti do udeležencev Igre. Vsi podatki, informacije ali soglasja, ki jih udeleženci predložijo za namene svojega sodelovanja v Igre, se predstavijo Organizatorjem.
 2. Če v pogojih ni drugače določeno, vsi udeleženci krijejo vse stroške, ki so nastali zaradi udeležbe v igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo nagrade plačajo Organizatorji. Udeleženec lahko pridobi informacije o možnih stroških za internetno povezavo in o naročnikovem naročninskem načrtu.
 3. Pogoji so objavljeni na: [https://www.24kitchen.si/info/velikonocna-igra-politika-zasebnosti], do koder so dostopni ves čas igre na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.
 4. Organizatorji si pridržujejo pravico do enostranskega dopolnjevanja in sprememb teh pogojev v skladu z veljavno zakonodajo, saj bodo te spremembe začele veljati v roku, ki ga določi predlagatelj po predhodnem obvestilu udeleženca, kot določa zakon.
 5. Stran igre, pa tudi vsa gradiva, vključno z vsebino, spletnim oblikovanjem, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in drugimi materiali, ki so del strani, so predmet pravic intelektualne lastnine, ki jih ima v lasti organizator Fox Networks Group Bulgaria EOOD ali druga ustrezno imenovana oseba, ki je podelila pravico do uporabe Organizatorju Fox Networks Group Bulgaria EOOD in je ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo. Uporaba takšnih materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem Organizatorja Fox Networks Group Bulgaria EOOD. V primeru, da udeleženec v zvezi s svojim sodelovanjem v Igre organizatorjem zagotovi materiale, ki so predmet intelektualne lastnine, kot so fotografije, besedila in drugo, udeleženec izrecno podeli Organizatorju neekskluzivno licenčnino - brezplačno in neomejeno glede na ozemeljsko pravico v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, za uporabo gradiva v zvezi z izvedbo Igre in tudi v okviru kakršnih koli promocijskih aktivnosti, povezanih z njo.
 6. Za primere, ki niso urejeni s temi pogoji, se uporabljajo pravila veljavnega slovenskega jezika - v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon.

Ti pogoji pričnejo veljati s 6. 4. 2020.