Igra: Politika zasebnosti

Promocijska nagradna igra [»Deli svoj najljubši recept«]

Politika varstva zasebnosti

 

Pozorno preberite ta dokument. Vsebuje politiko varstva zasebnosti za varstvo osebnih podatkov fizičnih oseb – udeležencev promocijskih iger (v nadaljnjem besedilu: Politika varstva zasebnosti) ter je neločljivi del Splošnih pogojev za izvedbo in sodelovanje v zadevni promocijski igri (v nadaljnjem besedilu: Pogoji). Če se s Pogoji in/ali Politiko varstva zasebnosti ne strinjate, svojo udeležbo v igri prekinite.

 

 1. Kdo je upravljavec podatkov?

Fox Networks Group Bulgaria EOOD, s sedežem in registriranim naslovom: Sofia 1784, 115 G Tsarigradsko Shosse boulevard, MEGAPARK Business Center, z davčno številko: BG 131431836, (v nadaljnjem besedilu: Upravljavec) je upravljavec podatkov, ki obdeluje osebne podatke, ki jih Vi zagotovite (kot so navedeni v Členu 2 spodaj) v skladu s Splošno uredbo EU 2016/679 o varstvu podatkov (v nadaljnjem besedilu: uredba GDPR) in veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. V stik z Upravljavcem lahko stopite prek naslednjega e-poštnega naslova: fngprivacy_slo@fox.com

 

 1. Kateri osebni podatki se obdelujejo?

Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih zagotovite Vi (v nadaljnjem besedilu: Podatki) in so zbrani med Vašo udeležbo v promocijski nagradni igri [»Deli svoj najljubši recept«], ki poteka na naši Facebook (FB) strani https://facebook.com/24KitchenSlovenia (v nadaljnjem besedilu: Igra). Podatki vključujejo profil v družbenem mediju FB in javne informacije iz njega (vključno s sliko profila, starostjo in informacijami iz objav), čas objave, s katero potrdite udeležbo v Igri ter druge informacije, ustvarjene in/ali zagotovljene med udeležbo v Igri. Upravljavec v zvezi z zmagovalnimi udeleženci Igre poleg informacij iz prejšnjega stavka obdeluje tudi davčno številko (če je to potrebno zaradi izpolnjevanja zahtev veljavne davčne zakonodaje) in informacije za pošiljanje, ki vključujejo osebno ime, telefon, e-poštni naslov in naslov za dostavo nagrade.

 

 1. Za kakšne namene se Podatki obdelujejo?

Upravljavec bo Podatke obdeloval za naslednje namene:

 1. a) na podlagi Vaše izrecne privolitve, pri čemer je v tem primeru obdelava specifična, izvede pa se do stopnje in v obsegu, določenih v zadevni privoliti:
 • Privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namene izvedbe in sodelovanja v Igri;
 • V primeru zmage v Igri, privolitev v objavo in naznanitev Vašega imena in slike v avdio, tiskanih in video materialih Upravljavca v zvezi z izvedeno Igro; in
 • Privolitev zmagovalnih udeležencev v udeležbo v nadaljnjih promocijskih dejavnostih (na podlagi Vaše ločene privolitve)

(„nameni, za katere ste dali svojo izrecno privolitev“)

 

 1. b) za izpolnitev pravnih obveznosti ali sklepov pristojnih organov

(„nameni, zahtevani za izpolnitev pravnih obveznosti“);

 1. c) za izvajanje komunikacije z Vami, vključno prek elektronskih sredstev, v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na Igro, ter za prejem in obdelavo znakov, zahtevkov, zahtev in druge korespondence ter za izvajanje in zaščito pravic in zakonitih interesov Upravljavca, njegovih povezanih subjektov ali izvajalcev

(„nameni, zahtevani za zaščito in uveljavljanje zakonitih interesov Upravljavca“).

 

 1. Na kakšni pravni podlagi obdelujemo Vaše Podatke?

(1) Obdelava za namene, za katere se zahteva Vaša privolitev, je prostovoljna. Brez Vaše privolitve ne smemo obdelovati Vaših Podatkov za: (i) namene Igre, (ii) objavo Vašega imena in slike v zvezi z izvedeno Igro ter (iii) obdelavo Vaših Podatkov v zvezi z nadaljnjimi promocijskimi dejavnostmi (če ste za to dali ločeno privolitev), kot podrobneje navedeno pod alinejo a) Člena 3 zgoraj. Če privolitev za namene iz točke (i) in (ii) iz prejšnjega stavka zavrnete, se Igre ne morete udeležiti.

 

Svojo Privolitev lahko v skladu z navodili iz Člena 7 te Politike varstva zasebnosti kadar koli prekličete.

 

(2) Obdelava za izpolnitev pravnih obveznosti je potrebna na primer, če obstajajo zakonske določbe za vodenje ali zagotavljanje informacij v primeru prejema odločbe pristojnih vladnih ali upravnih organov, pri čemer se omogoči izvajanje funkcij spremljanja pristojnih vladnih organov, ter v skladu s pravnimi obveznostmi za vodenje in/ali zagotavljanje informacij, ki se nanašajo na Vas.

V skladu z veljavno davčno zakonodajo je zmagovalni udeleženec lahko zavezan tudi k posredovanju svoje davčne številke pred prejemom nagrade. V takem primeru ima Upravljavec pravico, da zavrne podelitev nagrade zmagovalnemu udeležencu, če ta ne želi posredovati svoje davčne številke.

 

 

(3) Obdelava v zvezi z zaščito in izvajanjem zakonitih interesov Upravljavca, ki se zahteva za zaščito zakonitega interesa Upravljavca ter njegovih povezanih družb in izvajalcev, je ustrezno usklajena z Vašimi Interesi, saj se podatki obdelujejo v obsegu, nujno potrebnem za izvajanje komunikacije z Vami v zvezi z zadevami, povezanimi z Igro, ter za prejem in obravnavo prejetih zahtevkov, znakov, zahtev in druge korespondence ter za uveljavljanje in zaščito pravic in zakonitih interesov Upravljavca.

 

 1. Kako obdelujemo Vaše Podatke?
 • Podatki se obdelujejo elektronsko in ročno (zlasti prek Facebooka), zaščiteni pa so z ustreznimi varnostnimi ukrepi, ki zagotavljajo varnost in zaupnost ter preprečujejo nepooblaščen dostop.
 • Upoštevajte, da če prostovoljno razkrijete Podatke na spletu v nezaščitenem okolju, te informacije lahko zberejo in uporabijo drugi zunaj našega nadzora.
 • Upravljavec obdeluje Podatke za vse zgoraj navedene namene.

 

 1. Kdo ima dostop do Podatkov?

Upravljavec sodeluje s podizvajalci in izvajalci storitev, ki delujejo kot obdelovalci, kot so agencije I-splet d.o.o., Slovenska cesta 40, 1000 Ljubljana, matična številka: 6001670000 in druge družbe, ki opravljajo podobno dejavnost, ki pomagajo pri izvedbi Igre, s specializiranimi podatkovnimi centri za zanesljivo in varno kolokacijo strežnika in omrežne opreme, za izvedbo pravnih storitev itd. Upravljavec zahteva od podizvajalcev, s katerimi sodeluje, dosledno upoštevanje navodil Upravljavca v skladu s to Politiko varstva zasebnosti in Pogoji.

 

 1. Kakšne so Vaše pravice v zvezi z Vašimi Podatki?

(1) V katerem koli določenem trenutku imate pravico:

 • do obveščenosti o obdelavi Vaših Podatkov. Namen te politike je, da se Vas podrobno obvesti o obdelavi Vaših Podatkov v zvezi s Pogoji;
 • do pridobitve potrditve, da Vaši Podatki obstajajo ali da ne obstajajo in da jih Upravljavec obdeluje, in če jih, do dostopa do Podatkov in prejema informacij v zvezi z njihovo obdelavo in Vašimi povezanimi pravicami;
 • da od Upravljavca zahtevate popravek Vaših Podatkov, če so netočni;
 • da zahtevate izbris Vaših Podatkov, razen če obstajajo pomembni razlogi in/ali pravna obveznost za njihovo obdelavo;
 • da od Upravljavca zahtevate, da obvesti tretje osebe. Imate pravico, da od Upravljavca po potrebi zahtevate, da obvesti katero koli tretjo osebo, kateri je Upravljavec razkril Vaše Podatke, o izbrisu, popravku ali omejitvi obdelave Vaših Podatkov, razen če to ni mogoče ali če vključuje nesorazmeren napor. Na primer, če je Upravljavec izvedel Igro skupaj oz. s pomočjo agencije, Upravljavec tako agencijo takoj obvesti o vsakem popravku, izbrisu ali omejitvi obdelave Vaših Podatkov;
 • do ugovora zoper obdelavo vaših Podatkov;
 • do prejema Podatkov, ki ste jih zagotovili in se nanašajo na Vas, v strukturirani poljudni obliki, prilagojeni za strojno branje, ter pravico do uporabe takih Podatkov za drugega Upravljavca po vaši presoji; ter
 • do preklica privolitve. Imate pravico, da privolitev v obdelavo Podatkov, ki temelji na Vaši privolitvi, kadar koli prekličete in sicer tako, da komentirate pod objavo Igre z vprašanjem (npr. »Preklicujem svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namene te Igre« ali podobno) ali da pošljete zasebno sporočilo na Facebook (FB) stran https://facebook.com/24KitchenSlovenia. Tak preklic ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Glede na to kdaj prekličete Svojo privolitev, ne boste mogli (i) biti udeleženi pri razdelitvi nagrad, (ii) prejeti nagrade, ki vam je bila podeljena; ali (iii) če ste dobili nagrado, Vas ne bomo mogli vključiti v prihodnje promocijske dejavnosti (če ste za to dali ločeno privolitev);
 • do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu:

Informacijski pooblaščenec

Dunajska cesta 22

1000Ljubljana,Slovenija
gp.ip@ip-rs.si

 

(2) Sredstva za uveljavljanje pravic na podlagi Člena 7 zgoraj: V zvezi s tem lahko pošljete zahtevek na naslednji e-poštni naslov fngprivacy_slo@fox.com.

 

 1. Obdobje hrambe, ki se uporablja za vaše Podatke

Podatki se hranijo, dokler je potrebno za izpolnitev namenov, za katere so se obdelovali (obdobje izvajanja Igre in še 30 dni po koncu Igre), razen, če je daljši čas hrambe predpisan za davčne namene (10 let), ali kot zahtevajo pristojni organi ali veljavna zakonodaja. 

Dne [25. 10.] 2019